ثبت نام

Conjunction چیست؟

 

.Conjunction چیست؟

حروف ربط یا همان Conjuction کلمه ای مانند and ، but ، although  ،because میباشند. پیوندها یک کارکرد مهم دارند زیرا کلمات و عبارات دیگر را به هم می پیوندند. بدون پیوستگی ، فقط می توانستیم جملات بسیار ساده ای بسازیم. در ادامه ببینید یک Conjunction چیست؟

آشنایی با مفاهیم conjuction

ما می توانیم ترکیبات را از سه جنبه در نظر بگیریم.

۱٫ conjuction چه کاری انجام میدهند؟

conjuctionها دو کارکرد اصلی یا “شغل” دارند:

حروف ربط همپایه (coordinating conjunctions) برای اتصال دو بخش یک جمله استفاده می شوند که از نظر گرامری برابر هستند.

دو بخش ممکن است یک کلمه یا بند واحد باشند ، برای مثال:

– Jack and Jill went up the hill.
– جک و جیل از تپه بالا رفتند.

– The water was warm, but I didn’t go swimming.
– آب گرم بود ، اما من شنا نمی کردم.

 

حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions) برای پیوستن به یک بند وابسته فرعی به یک بند اصلی استفاده می شوند ، برای مثال:

– I went swimming although it was cold.
– من گرچه رفتم شنا.
در اینجا چند مثال برای حروف ربط آورده شده است:

Coordinating conjunctions Subordinating conjunctions
and, but, or, nor, for, yet, so although, because, since, unless

۲٫conjuctionها چه شکلی هستند؟

اتصالات دارای سه قالب اصلی هستند:

single word کلمه واحد
به عنوان مثال:

and, but, because, although

ترکیب (که اغلب به صورت as یا that خاتمه می یابد)
به عنوان مثال: provided that, as long as, in order that

همایند (پیرامون آن یک adverb (قید) یا adjective(صفت) قرار دارد)
به عنوان مثال: so…that

۳٫ Conjunctions به کجا می روند؟

حروف ربط هم پایه (coordinating conjunctions) همیشه بین کلمات یا بندهایی که به آنها ملحق می شوند وجود دارد.

حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions) معمولاً در ابتدای بند فرعی قرار میگیرند.

 

حروف ربط همپایه (coordinating conjunctions)

حروف ربط هم آیند (coordinating conjunctions) بخش هایی از یک جمله (به عنوان مثال کلمات یا بندهای مستقل) که از نظر گرامری  برابر یا مشابه هستند را می پیوندد.

یک حروف ربط هم پایه (coordinating conjunctions) نشان می دهد که عناصری که به آن می پیوندند از نظر اهمیت و ساختار مشابه هستند:

clause + clause

هفت حروف ربط هم پایه (coordinating conjunctions)  وجود دارد ، و همه آنها کلمات کوتاه فقط دو یا سه حرف هستند:

  • and, but, or, nor, for, yet, so

به این مثالها نگاه کنید –

دو عنصری که حروف ربط هم آیند آنها را می پیوندند دربراکتهای مربع نشان داده شده اند[]:

  • I like [tea] and [coffee].
  • [Ram likes tea], but [Anthony likes coffee].

حروف ربط هم پایه (coordinating conjunctions) همیشه بین کلمات یا بندهایی که به آنها ملحق می شوند وجود دارد.

وقتی یک حرف ربط هم پایه (coordinating conjunctions) به بندهای مستقل می پیوندد ، همیشه درست است که یک کاما را قبل از آن حرف ربط قرار دهید.مثال:

  • I want to work as an interpreter in the future, so I am studying Russian at university.

اما اگر بندهای مستقل کوتاه و متعادل باشند ، کاما کاملاً ضروری نیست.

  • She is kind so she helps people.

وقتی “and” با آخرین کلمه از لیست استفاده می شود ، کاما اختیاری است:

  • He drinks beer, whisky, wine, and rum.
  • He drinks beer, whisky, wine and rum.

۷ حرف ربط هم پایه (coordinating conjunctions) کلمات کوتاه و ساده هستند.

آنها فقط دو یا سه حرف دارند.

یک روش آسان برای به یاد آوردن آنها وجود دارد – ابتدای آنها کلمه “FANBOYS” را تشکیل میدهند:

F A N B O Y S
for and nor but or yet so

 

حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions)

حرف ربط وابسته یک بند فرعی (وابسته) را به یک بند اصلی (مستقل) می پیوندد:

main clause + subordinate clause

در اینجا برخی از ترکیبات متداولحروف ربط وابسته (subordinating conjunctions)  آمدهاند:

  • after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while
subordinate or
dependent clause
main or
independent clause
it was raining. although
Ram went swimming
subordinating conjunctions

یک بند فرعی یا وابسته “به” بند اصلی یا مستقل “بستگی دارد”. این بند وابسته تنها نمی تواند وجود داشته باشد. تصور کنید که شخصی به شما می گوید: “سلام! گرچه باران می بارد.” چی می فهمی؟ هیچ چیزی! اما یک بند اصلی یا مستقل به تنهایی می تواند وجود داشته باشد. اگر کسی به شما بگوید خیلی خوب خواهید فهمید: “سلام! Ramرفت شنا.”

یک حرف ربط وابسته (subordinating conjunction) همیشه در آغاز یک بند فرعی است.

این یک بند فرعی را “معرفی” می کند.

با این حال ، یک بند فرعی می تواند پس از یا قبل از یک بند اصلی باشد.

بنابراین ، دو ساختار امکان پذیر است:

main clause + subordinate clause
Ram went swimming although it was raining.

+ subordinate clause main clause
Although it was raining
, Ram went swimming.

مترجم: سرور محمدی

منبع: https://www.englishclub.com/grammar/conjunctions.htm

مقاله مرتبط با Conjunction چیست؟ https://www.bayan-acd.com/infinitive-چیست؟/

افکار خود را به اشتراک گذارید