ثبت نام

شمارشگر (Quantifier) چیست؟

شمارشگر (Quantifier) چیست؟

شمارشگرها (Quantifiers) تعیین کننده هایی هستند که کمیت را در یک عبارت اسمی توصیف می کنند. آنها به این سؤال “چند؟” یا “چقدر؟” در مقیاس از هیچ کدام (۰٪) به همه (۱۰۰٪) پاسخ میدهند.

ما از بعضی از سنجش ها فقط با اسم قابل شمارش (countable) استفاده می کنیم. ما از تعدادی سنجنده دیگر فقط با اسم غیر قابل شمارش (uncountable) استفاده می کنیم. و ما بعضی از آنها را با اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارش استفاده می کنیم.

در جدول زیر تعداد کمی نشان داده شده است که می تواند کمیت را از ۰٪ تا ۱۰۰٪ نشان دهد. توجه کنید که کدام یک از موارد قابل شمارش ، کدام غیر قابل شمارش و یا کدام برای هر دو قابل استفاده است:

countable

قابل شمارش

uncountable

غیر قابل شمارش

۱۰۰% all  همه
every  همه
most  اکثر
many خیلی much زیاد
some مقداری
(a) few تعداد کمی
fewest کمترین
(a) little مقدار کمی
least کمترین
any هر
۰% no هیچ

محل قرار گرفتن شمارشگرها

مثل همه تعیین کننده ها ، شمارشگرها در ابتدای یک عبارت اسمی قرار می گیرند ، بنابراین آنها جلوی هر صفت (های) قرار می گیرند.

به این جملات مثال نگاه کنید:

  • I want all the eggs and I want all the red wine.

من تمام تخم مرغ ها را می خواهم و تمام شراب قرمز را می خواهم.

  • Please give me every egg you have.

لطفا هر تخم مرغی که دارید به من بدهید.

  • Who has the most eggs? Who has the most money?

چه کسی بیشترین تخم مرغ را دارد؟ چه کسی بیشترین پول را دارد؟

  • We don’t have many eggs. We don’t have much money.

ما تخم های زیادی نداریم پول زیادی نداریم.

  • I have some eggs. I have some money.

من تعدادی تخم مرغ دارم من مقداری پول دارم.

  • I have a few eggs. I have a little money.

من چند تخم دارم. من پول کمی دارم

  • I don’t have any eggs. I don’t have any money.

من هیچ تخم مرغی ندارم من هیچ پولی ندارم

  • We had no eggs. We had no money.

ما هیچ تخم مرغی نداشتیم.ما هیچ پولی نداشتیم.
تعداد شمارشگر دیگر مانند enough (اندازه کافی) و several (چندین) وجود دارد که به راحتی در مقیاس قابل نمایش نیستند:

  • We have enough eggs for the party. No need to buy any.

ما برای مهمانی تخم مرغ کافی داریم. نیاز به خرید هیچی نیست.

  • There are several eggs in the fridge but you’d better buy some more.

چندین تخم مرغ در یخچال وجود دارد اما بهتر است مقادیر بیشتری خریداری کنید.

مترجم: سرور محمدی

منبع: https://www.bayan-acd.com/slang-چیست؟/

افکار خود را به اشتراک گذارید