ثبت نام

جملات شرطی نوع یک

جملات شرطی نوع یک

TYPE 1 CONDITIONAL

شرط نوع ۱ برای اشاره به حال یا آینده در جایی که وضعیت واقعی باشد استفاده می شود. شرط نوع ۱ به یک شرایط احتمالی و نتیجه احتمالی آن اشاره دارد. در این جملات عبارت if در عین حال ساده است و بند اصلی در آینده ساده است.

 

Main clause If clause
simple future آینده ساده (حال ساده)If + simple present 
that thing will happen. If this thing happens
آن چیز اتفاق خواهد افتاد اگر این اتفاق بیوفتد
you will miss the train. If you don’t hurry
از قطار جا خواهی ماند اگر عجله نکنی
you will get wet. If it rains today
تو خیس خواهی شد اگر امروز باران بیاید

مانند همه احکام شرطی ، ترتیب بندها ثابت نیست. ممکن است هنگام تغییر ترتیب بندها مجبور به تنظیم مجدد ضمایر و تنظیم نگارشی شوید ، اما معنی یکسان است.

EXAMPLES
 • If it rains, you will get wet.         اگر باران ببارد ، شما خیس می شوید.
 • You will get wet if it rains.           اگر باران ببارد شما خیس می شوید.
 • If Sally is late again I will be mad.      اگر ‘سالی’ دوباره دیر کند من دیوانه خواهم شد.
 • I will be mad if Sally is late again.    اگر ‘سالی’ دوباره دیر کند من دیوانه خواهم شد.
 • If you don’t hurry, you will miss the bus.   اگر عجله نکنید ، اتوبوس را از دست خواهید داد.
 • You will miss the bus if you don’t hurry.   اگر عجله نکنید ، اتوبوس را از دست خواهید داد.

عملکرد جملات شرطی نوع یک

جملات شرطی نوع یک به یک شرایط احتمالی و نتیجه احتمالی آن اشاره دارد. این جملات مبتنی بر حقایق است و از آنها برای بیان اظهارات در مورد دنیای واقعی و موقعیتهای خاص استفاده می شود. ما اغلب از جمله این جمله ها برای هشدار دادن استفاده می کنیم. در جملات شرطی نوع یک ، زمان حال یا آینده است و وضعیت واقعی است.

EXAMPLES
 • If I have time, I’ll finish that letter.  اگر وقت داشته باشم ، آن نامه را تمام می کنم.
 • What will you do if you miss the plane?  اگر هواپیما را از دست بدهید چه خواهید کرد؟
 • Nobody will notice if you make a mistake.  اگر اشتباه کنید کسی متوجه نخواهد شد.
 • If you drop that glass, it will break.  اگر آن لیوان را رها کنید ، می شکند.
 • If you don’t drop the gun, I’ll shoot!   اگر اسلحه را رها نکنید ، من شلیک می کنم!
 • If you don’t leave, I’ll call the police.    اگر شما اینجا را ترک نکنید ، من به پلیس زنگ می زنم.

در جملات شرطی نوع یک ، شما همچنین می توانید از مودال های موجود در بند اصلی به جای زمان آینده برای بیان درجه یقین ، مجوز یا توصیه ای در مورد نتیجه استفاده کنید.

EXAMPLES
 • If you drop that glass, it might break.  اگر آن لیوان را رها کنید ، ممکن است شکسته شود.
 • I may finish that letter if I have time.   اگر وقت داشته باشم ممکن است آن نامه را تمام کنم.
 • If he calls you, you should go.     اگر او با شما تماس می گیرد ، باید بروید.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.   اگر وسایل مدرسه خود را برای من خریداری کنید ، می توانم به پارک بروم.

مترجم: سرور محمدی

منبع: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/type-1-conditional/

مطالب مرتبط: https://www.bayan-acd.com/جملات-شرطی-نوع-صفر/

افکار خود را به اشتراک گذارید