ثبت نام

جملات شرطی نوع صفر

جملات شرطی نوع صفر

جملات شرطی

از زمانهای شرطی برای گمانه زنی در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد ، چه اتفاقی ممکن است رخ داده باشد ، و آنچه آرزو می کنیم اتفاق بیفتد استفاده می شود.

در انگلیسی ، اکثر جملات با استفاده از شرط حاوی کلمه if هستند. بسیاری از اشکال شرطی در انگلیسی در جملات استفاده می شود که شامل افعال یکی از زمان های گذشته است.

این استفاده به عنوان “گذشته غیر واقعی” خوانده می شود زیرا ما از گذشته استفاده می کنیم اما در واقع به چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است اشاره نمی کنیم.

پنج روش اصلی برای ساخت جملات شرطی در انگلیسی وجود دارد.

در همه موارد ، این جملات از یک بند if و یک بند اصلی تشکیل شده است. در بسیاری از جملات شرطی منفی ، جمله ای معادل ساخت با استفاده از “مگر” به جای “اگر” وجود دارد.

شرط صفر

شرط صفر برای زمانی استفاده می شود که زمان مورد اشاره اکنون یا همیشه باشد و وضعیت واقعی و ممکن باشد. شرط صفر غالباً برای اشاره به حقایق عمومی استفاده می شود. زمان در هر دو بخش جمله ، حال ساده است. در جملات شرطی صفر ، کلمه “اگر” معمولاً بدون تغییر معنی می تواند با کلمه “when” جایگزین شود.

Main clause If clause
simple future If + simple present
that thing will happen. If this thing happens
you will miss the train. If you don’t hurry
قطار را از دست نخواهی داد اگر عجله نکنی
you will get wet. If it rains today
تو خیس خواهی شد اگر امروز باران ببارد

مانند همه احکام شرطی ، ترتیب بندها ثابت نیست. ممکن است هنگام تغییر ترتیب بندها مجبور به تنظیم مجدد ضمایر و تنظیم نگارشی شوید ، اما معنی یکسان است. در جملات شرطی صفر ، می توانید “اگر” را با “when” جایگزین کنید ، زیرا هر دو حقایق کلی را بیان می کنند. معنی بدون تغییر خواهد بود.

مثال های بیشتر برای جملات شرطی نوع صفر:

 

 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

عملکرد جملات شرطی نوع صفر

شرط صفر برای بیان اظهارات در مورد دنیای واقعی استفاده می شود و اغلب به حقایق عمومی مانند واقعیت های علمی اشاره دارد. در این جملات ، زمان اکنون یا همیشه است و وضعیت واقعی و ممکن است.

مثال های بیشتر برای جملات شرطی نوع صفر:

 

 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don’t get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

 

شرط صفر نیز غالباً برای دستورالعمل استفاده می شود ، و در بند اصلی از دستورالعمل استفاده می شود.

 

 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you’re not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get sepa

مترجم: سرور محمدی

منبع: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/zero-conditional/

لینک مرتبط: https://www.bayan-acd.com/infinitive-چیست؟/

2 دیدگاه

به گفتگو بپوندید و نظر خود را به ما بگویید.

جملات شرطی نوع یک – آکادمی زبان بیانپاسخ
دسامبر 1, 2019 در 2:07 ب.ظ

[…] مطالب مرتبط: https://www.bayan-acd.com/جملات-شرطی-نوع-صفر/ […]

جملات شرطی نوع دوم – آکادمی زبان بیانپاسخ
دسامبر 12, 2019 در 8:34 ب.ظ

[…] مطالب مرتبط: https://www.bayan-acd.com/جملات-شرطی-نوع-صفر/ […]

نظری دهید