ثبت نام

جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم

فرم
در یک جمله شرطی نوع ۲ ، زمان در بند “if” گذشته ساده است و زمان در بند اصلی شرط حال یا شرط حال استمراری است.

بند اصلی – نتیجه (Main clause (result  بند شرط (If clause (condition
شرط حال یا شرط حال استمراری present conditional or present continuous conditional (حال ساده)If + simple past
that thing would happen. ممکن بود آن اتفاق نیز بیوفتد If this thing happened اگر این اتفاق میوفتاد

مانند همه احکام شرطی ، ترتیب بندها ثابت نیست. ممکن است هنگام تغییر ترتیب بندها مجبور به تنظیم مجدد ضمایر و تنظیم نگارشی شوید ، اما معنی یکسان است.

EXAMPLES
 • If it rained, you would get wet. اگر باران میبارید ، شما خیس می‌شدید.
 • You would get wet if it rained. تو خیس میشدی اگر باران می‌بارد.
 • If you went to bed earlier you wouldn’t be so tired. اگر زودتر می رفتی به تخت انقدر خسته نمی‌شدی.
 • You wouldn’t be so tired if you went to bed earlier. آنقدر خسته نمیشدی اگر زودتر به تخت می‌رفتی.
 • If she fell, she would hurt herself. اگر او می‌افتاد او به خودش آسیب می‌زد.
 • She would hurt herself if she fell.او به خودش آسیب میزد اگر میوفتاد.


عملکرد

شرط نوع ۲ به یک وضعیت غیرممکن یا فرضی و نتیجه احتمالی آن اشاره دارد. این جملات مبتنی بر وضعیت واقعی نیستند. در جملات شرطی نوع ۲ ، زمان اکنون یا هر زمانی است و وضعیت فرضی است.

EXAMPLES

 • (If the weather wasn’t so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can’t go.
 • (If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (But I am not the Queen.
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

مثال ها

اگر هوا خیلی بد نبود ، به پارک می رفتیم. (اما هوا بد است بنابراین ما نمی توانیم برویم.)
اگر من ملکه انگلیس بودم به همه مرغ می دادم. (اما من ملکه نیستم.)
اگر واقعاً مرا دوست داشتید ، یک حلقه الماس برای من می خریدید.
اگر می دانستم کجا زندگی می کند ، می رفتم و او را می دیدم.
صحیح و بسیار مرسوم است که بگوییم “اگر من بودم” if I were به جای “if I was” (حالت شرطی).

EXAMPLES
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

مثال ها

اگر قد بلندتر بودم این لباس را می خریدم.
اگر ۲۰ سال داشتم به جهان سفر می کردم.
اگر من تو بودم ، سیگار نمی کشیدم.
اگر من گیاه باشم ، باران را دوست میداشتم.

در جملات مشروط نوع ۲ ، شما همچنین می توانید از Modaulها در بند اصلی به جای “would” برای بیان درجه یقین ، اجازه یا توصیه ای در مورد نتیجه استفاده کنید.

EXAMPLES
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn’t hear.

مثال ها

اگر پول بیشتری داشته باشیم ممکن بود یک خانه بزرگتر بخریم.
تو اگر بلیط خود را به او می دادی او می توانست به کنسرت برود.
اگر او به من زنگ می‌زد ، نمی توانستم بشنوم.

زمان شرط حاضر
شرط فعلی هر فعل از دو عنصر تشکیل شده است:
would+ مصدر بدون to

infinitive+ would+ Subject
go would He
they would They
Affirmativeمثبت Negativeمنفی Interrogativeبازجویی Interrogative Negative

بازپرسی منفی

I would go

من میرفتم

I wouldn’t go

من نمیرفتم

Would I go?

من میرفتم؟

Wouldn’t I go?

من نمیرفتم؟

You would go You wouldn’t go Would you go? Wouldn’t you go?

 

مترجم: سرور محمدی

منبع: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/type-2-conditional/

مطالب مرتبط: https://www.bayan-acd.com/جملات-شرطی-نوع-صفر/

افکار خود را به اشتراک گذارید