ثبت نام

اصلاحات ریاضی پایه به انگلیسی

اصلاحات ریاضی پایه به انگلیسی

برای خواندن مقالات انگلیسی و یا نوشتن مقالات به این زبان شما نیاز دارید تا اسامی علامتهای ریاضی را به این زبان بدانید. برای یادگیری این اسامی ما تمامی علامت های پایه ریاضی را به همراه مثال در جدول زیر قرار داده ایم.

علامت های پایه ریاضی به زبان انگلیسی و فارسی

علامت نام فارسی نام علامت به انگلیسی معنی \ مفهوم به انگلیسی مثال
= مساوی equals sign equality ۵ = ۲+۳
۵ is equal to 2+3
نامساوی not equal sign inequality ۵ ≠ ۴
۵ is not equal to 4
تقریبا برابر approximately equal approximation sin(0.01) ≈ ۰٫۰۱,
xy means x is approximately equal to y
> بزرگتر از strict inequality greater than ۵ > 4
۵ is greater than 4
< کوچکتر از strict inequality less than ۴ < 5
۴ is less than 5
بزرگتر مساوی inequality greater than or equal to ۵ ≥ ۴,
xy means x is greater than or equal to y
کوچکتر مساوی inequality less than or equal to ۴ ≤ ۵,
x ≤ y means x is less than or equal to y
( ) پرانتز parentheses calculate expression inside first ۲ × (۳+۵) = ۱۶
[ ] براکت brackets calculate expression inside first [(۱+۲)×(۱+۵)] = ۱۸
+ بعلاوه plus sign addition ۱ + ۱ = ۲
منها minus sign subtraction ۲ − ۱ = ۱
± بعلاوه -منها plus – minus both plus and minus operations ۳ ± ۵ = ۸ or -2
منها-بعلاوه minus – plus both minus and plus operations ۳ ∓ ۵ = -۲ or 8
* ضرب با علامت ستاره asterisk multiplication ۲ * ۳ = ۶
× ضرب times sign multiplication ۲ × ۳ = ۶
ضرب با علامت نقطه multiplication dot multiplication ۲ ⋅ ۳ = ۶
÷ تقسیم division sign / obelus division ۶ ÷ ۲ = ۳
/ تقسیم با علامت اسلش division slash division ۶ / ۲ = ۳
خط افقی horizontal line division / fraction \frac{6}{2}=3
mod باقیمانده modulo remainder calculation ۷ mod 2 = 1
. اعشار period decimal point, decimal separator ۲٫۵۶ = ۲+۵۶/۱۰۰
ab توان power exponent ۲۳ = ۸
a^b توان caret exponent ۳ ^ ۲ = ۸
a ریشه مربع (دوم) square root

a ⋅ a  = a

√۹ = ±۳
۳a ریشه سوم cube root ۳a ⋅ ۳√a  ⋅ ۳√a  = a ۳√۸ = ۲
۴a ریشه چهارم fourth root ۴a ⋅ ۴√a  ⋅ ۴√a  ⋅ ۴√a  = a ۴√۱۶ = ±۲
na ریشه nام n-th root (radical) for n=3, n√۸ = ۲
% درصد percent ۱% = ۱/۱۰۰ ۱۰% × ۳۰ = ۳
درهزار per-mille ۱‰ = ۱/۱۰۰۰ = ۰٫۱% ۱۰‰ × ۳۰ = ۰٫۳
ppm درمیلیون per-million ۱ppm = 1/1000000 ۱۰ppm × ۳۰ = ۰٫۰۰۰۳
ppb درمیلیارد per-billion ۱ppb = 1/1000000000 ۱۰ppb × ۳۰ = ۳×۱۰
ppt درتریلیون per-trillion ۱ppt = 10-12 ۱۰ppt × ۳۰ = ۳×۱۰-۱۰

مترجم: سرور محمدی

منبع اصلاحات ریاضی پایه به انگلیسی: https://www.rapidtables.com/math/symbols/Basic_Math_Symbols.html

مقالات مرتبط با اصلاحات ریاضی پایه به انگلیسی: https://www.bayan-acd.com/فرق-for-با-since-چیست؟/

افکار خود را به اشتراک گذارید